ENG

Rekrutacja do kolejnej edycji!

22.06.2015
AA

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy Uniwersytety Trzeciego Wieku zainteresowane rozwijaniem wolontariatu osób starszych i działaniami na rzecz społeczności lokalnej.

 utw

W 2012 roku we współpracy ze środowiskiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku wypracowaliśmy model tworzenia w strukturach UTW grup wolontariatu i współpracy ze społecznością lokalną. Rozpoznaliśmy potrzeby, zdiagnozowaliśmy bariery i szanse dla rozwoju wolontariatu seniorów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Z naszym wsparciem grupy tego typu powstały dotąd na 20 UTW w całej Polsce, angażując kilkuset słuchaczy i inicjując działania społeczne dla kilku tysięcy mieszkańców.

Osoby starsze realizują jako wolontariusze różnorodne pomysły: czytają bajki dzieciom, diagnozują bariery architektoniczne w swojej miejscowości, podejmują się rewitalizacji zaniedbanych przestrzeni publicznych, organizują dyżury prawnika na UTW, odwiedzają mieszkańców domów pomocy społecznej, prowadzą kulturalną kawiarenkę w lokalnym domu kultury, pielęgnują ogród społeczny w miejskim parku.

Jeśli pragną Państwo wykorzystać potencjał słuchaczy UTW, zdobyć nową wiedzę, doświadczenia oraz kompetencje niezbędne, aby aktywnie działać na rzecz własnego otoczenia, zachęcamy do udziału w projekcie „Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”. 

Projekt realizowany będzie w okresie od X 2015 do XII 2016 r.

Na podstawie otrzymanych formularzy zgłoszeniowych wyłonimy10 UTW, którym zaoferujmy wszechstronne wsparcie w uruchomieniu grup wolontariatu i działań społecznych:

•  pomoc w promocji idei wolontariatu wśród słuchaczy UTW;

•  zestaw materiałów informacyjno-promocyjnych oraz metodycznych poświęconych wolontariato-
wi, dostosowanych do specyfiki UTW;
trzy spotkania warsztatowe (w XI 2015 r. oraz I i V 2016 r. – każde trwające ok. 3 dni) oraz dwudniowe spotkanie finałowe dla zespołów inicjatywnych z ramienia każdego UTW;
wizyty studyjne dla przedstawicieli UTW w doświadczonych organizacjach wspierających wo- lontariat osób starszych;

•  wsparcie dla tworzących się grup trenera z sieci Latających Animatorów Kultury i Latających Socjologów prowadzonej przez Towarzystwo „ę”;

•  mikrogrant w wysokości 1800 zł na pierwsze działania grupy wolontariatu;

•  stałe wsparcie każdej grupy ze strony Towarzystwa „ę”;
włączenie w ogólnopolską sieć UTW rozwijających wolontariat, poprzez stronę internetową www.utw.seniorzywakcji.pl.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Warunki udziału w projekcie dla zakwalifikowanych UTW

•  wyłonienie zespołu inicjatywnego złożonego z trójki słuchaczy, którzy chcą na własnym UTW angażować się w rozwijanie wolontariatu. Członkowie tego zespołu będą reprezentować UTW, uczestnicząc w spotkaniach warsztatowych;

•  opracowanie w toku projektu planu działań grupy wolontariatu;

•  realizacja przez utworzone grupy wolontariatu pierwszych działań na rzecz społeczności (zgodnie z opracowanym planem);

•  aktywny udział we wszystkich etapach projektu od X 2015 do XII 2016 r.;

•  podpisanie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” umowy współpracy, precyzującej wszystkie zasady udziału w projekcie

Zachęcamy do obejrzenia filmu oraz przeczytania raportu dokumentującego dotychczasowe zaangażowanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rzecz lokalnych społeczności oraz dokonania słuchaczy w roli wolontariuszy:

 FILM
 RAPORT

 

Formularz zgłoszenia do projektu_2015 należy złożyć do 31 lipca 2015 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres utw@seniorzywakcji.pl lub pocztą (obowiązuje data wpływu), z dopiskiem „UTW dla społeczności”, na adres: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ul. Mokotowska 55, m. 50, 00-542 Warszawa.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:
Dominik Mosiczuk (22) 396 55 16 lub 19; utw@seniorzywakcji.pl

Projekt „UTW dla społeczności” jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”

Nabór prowadzimy do 31 lipca. Lista UTW zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona na początku września, natomiast w dn. 5-8.11., w Warszawie, odbędzie się pierwsze spotkanie warsztatowe.

Dokumenty do pobrania:

Ulotka_UTW dla spolecznosci

Formularz zgłoszenia do projektu_2015